top of page
Search

Uporabno dovoljenje

Updated: Oct 4, 2021

Stranka v postopku pridobitve uporabnega dovoljenja je samo investitor. Vsi obrazci – zahtevki in vsebina dokazila o zanesljivosti objekta so predpisani s pravilnikom.

Če je gradbeno dovoljenje izdano za manj zahtevni objekt, teh je med objekti, ki so predmet upravnih postopkov večina, za pridobitev uporabnega dovoljenja ni nujno predhodno izvesti tehničnega pregleda. V takem primeru se uporabno dovoljenje pridobi na podlagi popolne zahteve in ustrezne dokumentacije. Če investitor želi, lahko ob zahtevku za pridobitev uporabnega dovoljenja doda možnost izvedbe predhodnega tehničnega pregleda, ki je sicer za zahtevne objekte in objekte z vplivi na okolje obvezen.

Upravni organ mora izdati uporabno dovoljenje v 15 dneh od vložitve popolne zahteve za izdajo uporabnega dovoljenja.

Ob zaključku gradnje, ki jo potrdita izvajalec in nadzornik z izjavo, boste na upravno enoto predložili zahtevek za izdajo uporabnega dovoljenja. Predpisana oblika vloge – zahtevka za pridobitev uporabnega dovoljenja je na voljo na obrazcu 18 na spletni strani https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/nepremicnine/obrazci/.

Izpolnjenemu zahtevku za pridobitev uporabnega dovoljenja (obrazcu 18) priložite:

  • izjave projektanta, nadzornika in izvajalca, da so dela dokončana, skladna z izdanim gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene predpisane bistvene zahteve. Tudi ta izjava je na voljo na omenjeni spletni strani na obrazcu 2C: https://www.gov.si/podrocja/okolje-in-prostor/nepremicnine/obrazci/

  • dokumentacijo za pridobitev uporabnega dovoljenja z označenimi odstopanji od dokumentacije za pridobitev gradbenega dovoljenja, ali na kratko projektno dokumentacijo PID

  • dokazilo o zanesljivosti objekta

Če so bili v gradbenem dovoljenju določeni izravnalni ukrepi, je potrebno priložiti opis njihove izvedbe in mnenje organizacije, pristojne za ohranjanje narave, o njihovem delovanju. Pri objektih z vplivi na okolje program prvih meritev ter pri jedrskih in sevalnih objektih soglasje organa, pristojnega za jedrsko varnost, za začetek poskusnega obratovanja, kot ga določa predpis, ki ureja varstvo pred ionizirajočimi sevanji in jedrsko varnost.

Če je bilo izdano gradbeno dovoljenje za spremembo namembnosti, se zahtevku za izdajo uporabnega dovoljenja priloži samo izjava nadzornika, da je sprememba namembnosti izvedena skladno z gradbenim dovoljenjem in da so izpolnjene bistvene zahteve. Tak zahtevek je v resnici zelo enostaven, seveda pa je velika odgovornost na nadzorniku, ki je podal izjavo.

Za podane izjave so namreč tako projektant, nadzornik kot izvajalec kazensko in odškodninsko dogovorni.

Dokazilo o zanesljivosti objekta (DZO) investitorju predloži (izdela) izvajalec. Z DZO izvajalec dokazuje, da objekt izpolnjuje bistvene in druge zahteve ter je skladen z izdanim gradbenim dovoljenjem. Investitor lahko predloži več posameznih dokazil o zanesljivosti objekta, če sklene pogodbe z več izvajalci. V primeru gradnje v lastni režiji obveznost izvajalca prevzame investitor, vendar mora prav tako sestaviti ustrezno dokazilo o zanesljivosti objekta, iz katerega izhaja, kakšni materiali in gradbeni proizvodi so vgrajeni v stavbo ter listine oz. certifikati, s katerimi se izkaže doseganje zagotovitve bistvenih lastnosti objekta.

Uporabno dovoljenje je tudi pogoj za določitev hišne številke, ki jo boste pri novogradnji potrebovali, preden boste stavbo začeli uporabljati. Vloga za izdajo hišne številke boste oddali na območno geodetsko upravo. Hišno številko vam bodo na geodetski upravi izdali šele, ko bo objekt pravnomočno evidentiran v katastru stavb.
Recent Posts

See All

コメント


bottom of page